1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky firmy Nábytok Mozaika s.r.o, so sídlom Kostolná 2142/48 Šurany, IČO 53025148, zapísané v OR Okresný súd Nitra odd.Sro,vložka 50959/N dňa 24.03.2020(ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokmozaika.sk.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy.

Prevádzka:

Nábytok Mozaika

Nám. hrdinov 4

942 01 Šurany

035/3810930

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24, nr@soi.sk

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokmozaika.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím a následným overením na strane predávajúceho.

Samotné, automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväznú objednávku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Označené údaje sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné objednávku dokončiť. Správnosť a úplnosť poskytnutých údajov môže byť zo strany predávajúceho overená telefonicky alebo e-mailom. Ak sa ani v jednom prípade nepodarí s kupujúcim skontaktovať, môže predávajúci objednávku zamietnuť.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho. V čase objednávky je cena záväzná.

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru presahujúceho sumu 1000 €, vyžiadať od kupujúceho finančnú zálohu v dohodnutej výške, formou preddavkovej faktúry.

Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na info@nabytokmozaika.sk, alebo môže objednávku anulovať prostredníctvom zákazníckeho účtu na www.nabytokmozaika.sk. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet do 14 dní.

Odstúpiť od objednávky je možné iba písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie odstúpenia od objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje odoslať alebo pripraviť k osobnému odberu kupujúcemu objednaný tovar v čo možno najkratšom možnom termíne. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia a overenia záväznej objednávky predávajúcim.

Miestom dodania tovaru sa rozumie presná adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

Predávajúci odosiela kupujúcemu objednaný tovar prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci oprávnený skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo poškodenia zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho(kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Osobný odber: Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobným odberom v predajni predávajúceho v Šuranoch (Námestie hrdinov 4, 942 01 Šurany). Prevzatie tovaru osobne v predajni musí byť vždy oznámené aspoň deň vopred a písomne potvrdené predávajúcim.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny na stránkach internetového obchodu www.nabytokmozaika.sk sú uvádzané s DPH a sú platné v čase odoslania záväznej objednávky kupujúcim. Zvýhodnené ceny (aktuálne zľavy) konkrétnych tovarov sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej na stránkach internetového obchodu www.nabytokmozaika.sk.

V kúpnej cene tovaru nie je započítaný poplatok za dopravu.

Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– na dobierku prepravnou spoločnosťou v mieste určenia kupujúcim v objednávke

– v hotovosti pri osobnom odbere v predajni predávajúceho v Šuranoch

– bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho: č. účtu 4028024205/7500, peňažný ústav ČSOB a.s. Nové Zámky

IBAN: SK0475000000004028024205

BIC: CEKOSKBX

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

5.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

5.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy TU, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.10. Kupujúcemu odporúčame doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

5.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby
kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

5.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
– poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

5.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

6. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti kuriéra. V prípade zistenia existencie vady tovaru je kuriér povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácii nás, prosím, okamžite informujte emailom na info@nabytokmozaika.sk alebo na telefónnom čísle 035/3810930.

Nezabudnite si tiež skontrolovať počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celku.

6.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 6.1. až 6.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 6.4. až 6.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

6.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 6 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

6.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 6.1. až 6.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

6.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca
6.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 6.12 písm. a) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

6.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

6.17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a/ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b/ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c/ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d/ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

e/ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f/ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g/ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h/ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i/ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

6.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a/odovzdaním opraveného tovaru,
b/výmenou tovaru,

c/vrátením kúpnej ceny tovaru,

d/vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e/písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f/odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

6.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

6.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 6.14. týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6.23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 6.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

6.24. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamačný formulár: TU

7. Ochrana osobných údajov
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len:

„GDPR“) je Nábytok Mozaika s.r.o., so sídlom Kostolná 2142/48, 94201 Šurany, IČO 53025148, Slovenská republika (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Nábytok Mozaika s.r.o., so sídlom Kostolná 2142/48 Šurany 94201

email: info@nabytokmozaika.sk

telefón: +421 353 810 930

a) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä

odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo

pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych,

ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

b) Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

Nábytok Mozaika s.r.o , email: info@nabytokmozaika.sk, tel. : +421 353 810 930

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

a) Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na

základe plnenia Vašej objednávky.

b) Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

a) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

– oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie

obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

– Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie

obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7

odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že

nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

b) Účelom spracovania osobných údajov je:

– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu

medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre

úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je

nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie

je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

c) Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22

GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

a) Správca uchováva osobné údaje:

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od

ukončenia zmluvného vzťahu).

– po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,

najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

b) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

a) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

– podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

– zaisťujúce marketingové služby

b) Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej

organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

Vaše práva

a) Za podmienok stanovených v GDPR máte:

– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

– právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania

podľa čl. 18 GDPR.

– právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

– právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

– právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email

správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

b) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že

bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť.

a) Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 353 810 930, písomne na adrese

Nábytok Mozaika s.r.o, so sídlom Kostolná 2142/48 Šurany 94201, alebo e-mailom na info@nabytokmozaika.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí

sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch

informovať. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si

primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

b) Vaše práva si môžete uplatniť aj na základe požiadavky na odkaze v e-shope www.nabytokmozaika.sk,

ktorý je priamo určený na tieto účely a je automatizovaný. Odoslaním Vašej požiadavky na tomto odkaze,

vám bude zaslaný email o údajoch, ktoré o vás vedieme v našom systéme. Odkaz na požiadavku GDPR

žiadostí nájdete v odkaze „Zákaznícky servis – GDPR žiadosti“ , alebo kliknutím na tento odkaz.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

a) Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

1. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v

písomnej podobe.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné ustanovenia OOÚ

a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s

podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v

celom rozsahu akceptujete.

c) Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní

na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou

adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spolu s reklamačným poriadkom platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Platné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu predávajúceho a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na ne upozornený a má sa možnosť s nimi oboznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach internetového obchodu www.nabytokmozaika.sk.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť dňa 3.7.2019.

Main Menu